Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Essenza Fotografie


1. Toepasselijkheid

1.1 | Tenzij anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Essenza Fotografie en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.


1.2 | Essenza Fotografie behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.


1.3 | Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.


1.4 | Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst. Essenza Fotografie en de opdrachtgever zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past bij de overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

2. Offerte en overeenkomst

2.1 | Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.


2.2 | Overschrijding van in een offerte genoemde bedragen als gevolg van verkoopcondities van toeleveranciers en andere ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen.


2.3 | Opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk of via e-mail worden bevestigd, waarna deze door Essenza Fotografie schriftelijk geaccepteerd worden. Essenza Fotografie kan niet verplicht worden om een opdracht aan te nemen.


2.4 | Essenza Fotografie heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Essenza Fotografie zal zich inspannen om de opdracht, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, zorgvuldig uit te voeren.


2.5 | De opdrachtgever dient een product te controleren en goed te keuren voordat tot productie, verveelvoudiging of open baarmaking kan worden overgegaan. Deze goedkeuring dient schriftelijk of via e-mail plaats te vinden. Dit geldt in het bijzonder voor de vormgeving van trouwalbums en geboortealbums voordat deze naar de drukkerij gaan. En de blogs op de website van Essenza Fotografie. Hierbij geldt dat er altijd een beveiligd bericht wordt gemaakt die door de opdrachtgever goedgekeurd wordt voordat deze openbaar online geplaatst zal worden.


2.6 | Mocht de opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien, voordat de opdracht gereed is, dan is de opdrachtgever alle reeds door Essenza Fotografie gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door Essenza Fotografie aan derden verschuldigde kosten verschuldigd.


2.7 | Alle genoemde prijzen op de offerte zijn inclusief 9 of 21% BTW en inclusief eventuele verzendkosten tenzij anders vermeld of overeengekomen. De genoemde prijzen gelden per stuk, tenzij anders overeengekomen.


2.8 | Essenza Fotografie is gerechtigd om aan de opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de offerte is uitgebracht.


2.9 | De genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


2.10 | Indien Essenza Fotografie door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd, op basis van de gebruikelijke door Essenza Fotografie gehanteerde tarieven.


3. De fotoshoot of fotoreportage


Trouwreportages


3.1 | Voor trouwreportages geldt een aanbetaling van 30% bij het boeken van de trouwreportage, 30% drie weken voor de bruiloft en de overige 40% na de bruiloft. In de meeste gevallen is het trouwalbum reeds gekozen en inbegrepen bij het totaalbedrag. Een trouwalbum achteraf bestellen is mogelijk. In dat geval zal de betaling, na goedkeuring van het ontwerp, gefactureerd worden. Essenza Fotografie werkt met een aanbetaling omdat zij de trouwdatum lang van tevoren reserveren waardoor er geen andere reportage op deze dag ingepland kan worden.


3.2 | Het annuleren van een trouwreportage is mogelijk. Jullie betalen dan (een gedeelte van) het bedrag van de trouwreportage. Hoeveel dit is, is afhankelijk van wanneer jullie annuleren: Langer dan 3 maanden voor de bruiloft: aanbetaling 30% van het bedrag. Minder dan 3 maanden voor de bruiloft: eerste en tweede aanbetaling 30% + 30% van het bedrag. Minder dan 4 weken voor de bruiloft: het volledige bedrag. Dit is vanwege het lang vooraf reserveren van de trouwdatum waardoor er door Essenza Fotografie geen andere opdrachten of trouwreportages aangenomen kunnen worden voor deze dag. Wanneer de trouwreportage geannuleerd wordt vanwege een bijzondere omstandigheid, zoals ziekte en wordt de trouwdatum verplaatst, dan zal er door Essenza Fotografie gekeken worden naar de mogelijkheden om zonder extra kosten op de nieuwe trouwdatum te fotograferen.


3.3 | Voor trouwreportages geldt dat indien het voor Essenza Fotografie om welke reden ook niet mogelijk is om op de trouwdag met twee fotografes te fotograferen, Essenza Fotografie op zoek zal gaan naar een vervangend fotograaf die in eenzelfde stijl fotografeert om als tweede fotograaf aanwezig te zijn bij de bruiloft.


3.4 | Voor trouwreportages vanaf 6 uur fotografie zijn de reiskosten inbegrepen binnen heel Nederland. Voor trouwreportages van minder dan 6 uur fotografie zijn de reiskosten inbegrepen tot 25 kilometer vanaf Meppel of Hoogeveen. Boven die 25 kilometer zijn de reiskosten € 0,25 per kilometer. Eventuele parkeerkosten en toegangsprijzen van (fotografie)locaties zijn niet bij de trouwreportage inbegrepen.


Fotoshoots


3.5 | Betaling van een fotoshoot vindt plaats na het boeken van de fotoshoot. De factuur voor de fotoshoot zal digitaal via mail verstuurd worden. De betalingstermijn is 14 dagen. Het bedrag dient binnen te zijn voordat de fotoshoot plaats zal vinden. 


3.6 | Het annuleren of verplaatsen van een fotoshoot kan tot 24 uur voor de afspraak. Wordt er binnen deze 24 uur afgezegd dan zal de helft van de prijs van de fotoshoot in rekening gebracht worden vanwege de tijd die Essenza Fotografie vrij heeft gehouden in haar agenda. Wordt de fotoshoot vlak van tevoren, binnen 3 uur voor de fotoshoot plaats zal vinden, verzet naar een andere datum, dan zal Essenza Fotografie, vanwege het vrijhouden van de tijd van de fotoshoot, de helft van het bedrag van de fotoshoot bovenop de normale prijs van de fotoshoot in rekening brengen. Uitzondering hierop is als door ziekte, slechte weersomstandigheden of andere bijzondere omstandigheid wordt afgezegd. In dat geval zal kosteloos een nieuwe afspraak ingepland worden. Essenza Fotografie vraagt in dat geval het bedrag van de fotoshoot direct te betalen. De nieuwe fotoshoot is vervolgens kosteloos. Bij het niet komen opdagen bij een fotoshoot zonder afzegging wordt het volledige bedrag van de fotoshoot in rekening gebracht.


3.7 | Voor fotoshoots op locatie geldt dat het doorgaan van de fotoshoot afhankelijk is van de weersomstandigheden. Alleen bij regen, harde wind of andere extreme weersomstandigheden kan de fotoshoot kosteloos verplaatst worden. Dit gaat in overleg met Essenza Fotografie. Het is aan Essenza Fotografie om de eindbeslissing te nemen of de fotoshoot door kan gaan of niet. Kouder weer of bewolking zijn geen redenen om de fotoshoot te verzetten. 


3.8 | De opdrachtgever wordt geacht op tijd bij de fotoshoot aanwezig te zijn. Wanneer de opdrachtgever te laat aanwezig is bij de fotoshoot dan gaat dit af van de door Essenza Fotografie gereserveerde tijd voor de fotoshoot.


3.9 | De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor eigen welzijn tijdens de fotoshoot. Inclusief het welzijn van kinderen en/of huisdieren die bij de fotoshoot aanwezig zijn.


3.10 | In uitzonderlijke gevallen kan er door Essenza Fotografie voor gekozen worden om de fotoshoot kosteloos opnieuw te maken. Bijvoorbeeld als door omstandigheden niet de foto’s gemaakt kunnen worden zoals Essenza Fotografie dit in gedachten had. Dit wordt door Essenza Fotografie tijdens de fotoshoot aangegeven. De opdrachtgever heeft tijdens de fotoshoot de mogelijkheid om gebruik te maken van het aanbod de fotoshoot op een later moment overnieuw te doen. Na fotoselectie en fotobewerking is dit niet meer kosteloos mogelijk vanwege de tijd die Essenza Fotografie hieraan besteed. 


3.11 | Mocht het voor Essenza Fotografie om welke reden ook niet mogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip bij de fotoshoot of reportage aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte, technische storing of een andere vorm van overmacht, dan zal er zonder extra kosten een nieuwe afspraak gemaakt worden met de opdrachtgever.


3.12 | Voor een fotoshoot op een zaterdag of een avond geldt een toeslag van € 45,00 per uur bovenop de normale prijzen van Essenza Fotografie. Ook bij een fotoshoot van meer dan 5 personen geldt een toeslag van € 45,00 bovenop de normale prijzen van Essenza Fotografie


3.13 | De reiskosten zijn bij fotoshoots inbegrepen tot 25 kilometer vanaf Meppel of Hoogeveen. Daarna zijn de reiskosten 0,25 euro per kilometer.


3.14 | De opdrachtgever ontvangt binnen 3 weken na de fotoshoot een overzicht van de foto’s via de klantenpagina. De opdrachtgever kan via deze klantenpagina met een eigen wachtwoord en inlognaam de foto’s bekijken, een keuze maken en deze keuze aan Essenza Fotografie doorgeven. Essenza Fotografie zal de gekozen foto’s daarna zo snel mogelijk voor de opdrachtgever in orde maken.


Geboortereportages


3.15 | Voor geboortefotografie geldt een aanbetaling van 40% bij het boeken van de fotoreportage. De overige 60% van het bedrag zal betaald worden in de 37e week van de zwangerschap. Het annuleren van een geboortereportage kan tot de 37e week zwangerschap. Dit is de datum die door de opdrachtgever vooraf aan Essenza Fotografie doorgegeven is. Vanaf dit moment houdt Essenza Fotografie haar spullen 24 uur per dag, 7 dagen per week constant gereed. Wordt er door de opdrachtgever voor de 37e week van de zwangerschap geannuleerd, dan is de opdrachtgever de aanbetaling van 40% kwijt. Annuleert de opdrachtgever de geboortereportage na de 37e week van de zwangerschap, dan wordt in verband met de oproepbaarheid het volledige bedrag in rekening gebracht.


3.16 | Ouders kunnen vooraf aangeven of zij willen dat Essenza Fotografie een backup fotograaf regelt voor het uitzonderlijke geval dat het – vanwege onmacht, om welke reden ook – voor Essenza Fotografie niet mogelijk is de geboortereportage vast te leggen. Essenza Fotografie zal in dat geval alles in haar macht doen een professionele passende geboortefotograaf te regelen.


3.17 | De aanstaande ouders dienen Essenza Fotografie telefonisch (!) op de hoogte te brengen dat de geboorte begonnen is (de geboorte is begonnen wanneer er regelmatige weeën zijn en er door de verloskundige is vastgesteld dat de bevalling begonnen is). Indien Essenza Fotografie, ondanks het tijdig op de hoogte brengen door de aanstaande ouders, te laat is om de geboorte vast te leggen zal niet het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Ouders betalen dan de kosten voor een reportage van alleen de eerste uren in plaats van het bedrag voor een volledige geboortereportage. Het verschil tussen deze bedragen zal door Essenza Fotografie terug betaald worden aan de aanstaande ouders. 


Wanneer de aanstaande ouders Essenza Fotografie alleen op een andere manier (zoals whatsapp, mail, etc.) hebben laten weten dat de geboorte begonnen is, en Essenza Fotografie daarom niet op tijd bij de geboorte kon zijn, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht voor het vastleggen van de eerste uren na de geboorte.


3.18 | Bij een reportage van de eerste uren na de geboorte worden de momenten na de geboorte vastgelegd, hier vallen onder: de eerste momenten als gezin, de pasgeboren baby bij de moeder, de eerste voeding, controles, details, baby bij de vader, eventuele kennismaking met ouders broertjes/zusjes en andere familieleden. Wanneer de fotograaf eerder aanwezig is op de locatie waar de bevalling plaats zal vinden zal zij in de gang of een andere ruimte wachten totdat het kindje geboren is voordat zij de ruimte binnen gaat. Wanneer jullie op dat moment toch graag de complete bevalling vastgelegd willen hebben inclusief weeën fase en/of de geboorte zelf. Dan is dat uiteraard mogelijk. In dat geval betalen jullie wel het bedrag voor een complete geboortereportage en niet voor alleen de eerste uren.
Bij een reportage van de eerste uren zal de fotograaf in de meeste gevallen al op de locatie van de bevalling aanwezig zijn tijdens de geboorte. Wanneer zij na de geboorte binnen geroepen wordt zal zij meteen beginnen met het vastleggen van de eerste momenten. Mocht dit niet lukken om welke reden ook, dan zal zij binnen een half uur tot uiterlijk een uur na de geboorte aanwezig zijn om de eerste uren daarna vast te leggen.


3.19 | De reiskosten zijn bij geboortereportages inbegrepen tot 40 kilometer vanaf Meppel of Hoogeveen. Daarna zijn de reiskosten 0,25 euro per kilometer. Eventuele parkeerkosten zijn niet bij de geboortereportage inbegrepen.


3.20 | Om privacy redenen, vanwege mogelijk gevoelige beelden die de originele onbewerkte foto bestanden bevatten, zullen  wij binnen één maand nadat jullie de geboortereportage van ons hebben ontvangen deze originele RAW bestanden volledig verwijderen. Dit houdt in dat het dan ook niet meer mogelijk is om een zwart/wit foto die jullie ontvangen hebben in kleur te ontvangen. De bewerkte JPG bestanden zoals jullie deze hebben ontvangen blijven nog wel langer beschikbaar voor extra backup. Vergeet niet om ook altijd zelf een extra backup te maken.


3.21 | Een geboortereportage bestaat voor 90% uit zwart/wit foto’s. Hierdoor komt het geboorteverhaal en de emoties beter tot zijn recht. Zo’n 10% van de foto’s zullen in zowel zwart/wit als kleur geleverd worden. Essenza Fotografie kiest deze foto’s. Mocht de Opdrachtgever andere foto’s in kleur willen ontvangen dan is dat mogelijk tot uiterlijk een maand nadat de Opdrachtgever de foto’s heeft ontvangen (zie punt 3.20). Deze extra foto’s bewerken in kleur heeft een meerprijs van 5 euro per foto.


3.22 | De foto’s van een geboortereportage worden wanneer deze klaar zijn eerst via WeTransfer aan de Opdrachtgever geleverd. De USB met de foto’s krijgt de Opdrachtgever tegelijkertijd geleverd met het geboortealbum.


3.23 | Coronamaatregelen
Vanwege de pandemie en de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan het zijn dat het bij verloskundigen en/of ziekenhuizen niet mogelijk is om de geboorte vast te laten leggen. De maatregelen veranderen regelmatig. Essenza Fotografie houdt zich aan alle geldende maatregelen. Zowel landelijk als per gemeente, verloskundigenpraktijk of ziekenhuis opgelegd. Essenza Fotografie treft de grootst mogelijke hygiëne maatregelen, zoals handgel en een mondkapje. Ook blijft de fotografe tijdens de geboorte op 1,5 meter afstand van alle aanwezigen in de ruimte. Hierdoor is het ook mogelijk dat bepaalde foto’s niet, of op een andere manier dan jullie van Essenza Fotografie gewend zijn, vastgelegd kunnen worden. Dit valt onder onmacht en is geen reden tot restitutie.

Essenza Fotografie zal ten alle tijdens proberen zoveel mogelijk van de geboorte van jullie kindje vast te leggen. Mocht dit toch niet lukken omdat zij bijvoorbeeld geen toegang krijgt tot een ziekenhuis of de verloskundige geen toestemming geeft tot fotograferen in deze tijd, en Essenza Fotografie is wel oproepbaar geweest voor de geboorte, dan geldt de aanbetaling als vergoeding voor de oproepbare periode. In dat geval kan het overige bedrag van de geboortereportage kosteloos worden geannuleerd. Het is ook mogelijk de geboortereportage in dat geval om te zetten naar een ‘Eerste uren thuis’ fotoreportage of een kraamreportage.

4. De betaling 


4.1 | Gereserveerde fotoshoots dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum van de fotoshoot betaald te worden. De opdrachtgever krijgt hiervoor na de fotoshoot een digitale factuur toegezonden.


4.2 De opdrachtgever dient de factuur zelf voor betaling te controleren.


4.3 | De opdrachtgever is verplicht het factuurbedrag zonder korting of verrekening, met uitzondering van verrekening van eerder betaalde aanbetalingen, te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn.


4.4 | Indien na het verstrijken van deze termijn door Essenza Fotografie nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is het Essenza Fotografie gerechtigd om naast de wettelijke rente, de administratiekosten en (buiten) gerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II in rekening te brengen.


4.5 | De betaling van de fotoshoot of reportage moet binnen zijn voordat de digitale foto’s en eventuele foto afdrukken geleverd worden. Ditzelfde geldt voor nabestellingen van fotoproducten. Fotoproducten worden binnen 3 weken na betaling geleverd, tenzij vooraf anders overeengekomen.

5. Aflevering en gebruiksrecht van de foto’s


5.1 | Bij iedere fotoshoot of fotoreportage wordt door Essenza Fotografie (naar eigen inzicht) een selectie van de foto’s gemaakt. Essenza Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s geschikt zijn om toe te voegen aan deze selectie en aan de opdrachtgever te tonen en/of leveren. Essenza Fotografie beoordeeld de foto’s op kwaliteit en getoond beeld. Foto’s die kwalitatief niet aan de eisen voldoen, foto’s waar Essenza Fotografie niet achter staat en/of waar de opdrachtgever niet mooi op afgebeeld staat worden uit de selectie gehaald. De naam van Essenza Fotografie is altijd verbonden met haar werk, daarom zullen er geen foto’s geleverd worden waar Essenza Fotografie niet achter staat en/of niet tevreden mee is. De opdrachtgever kan geen beroep doen op foto’s die niet door Essenza Fotografie aan de selectie zijn toegevoegd. Indien er afspraken gemaakt zijn waarbij de term “alle foto’s” ter sprake komt, dan betreft het hier de foto’s die Essenza Fotografie geselecteerd heeft en waarmee Essenza Fotografie instemt. Het betreft hier een variabel aantal foto’s omdat iedere fotoshoot of fotoreportage anders verloopt.


5.2 | Foto’s en andere bestanden worden digitaal geleverd via WeTransfer of op een USB-stick. Kwaliteitsgarantie wordt afgegeven tot afdrukken van max. 80 cm (langste kant). Grotere afdrukken kunnen met garantie van Essenza Fotografie besteld worden.


5.3 | De opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken of in te zenden voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden, publicaties in tijdschriften en/of kranten of deelname aan bijvoorbeeld winacties of het insturen van foto’s aan commerciële bedrijven, allen zowel online als offline, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Essenza Fotografie.


5.4 | Essenza Fotografie behoudt ten alle tijden het auteursrecht op de gemaakte foto’s. Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt Essenza Fotografie, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding (van alle directe en indirecte schade, alsmede daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Essenza Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,00.


5.5 | De naam van Essenza Fotografie dient duidelijk bij of op een foto te worden vermeld indien opdrachtgever en Essenza Fotografie overeengekomen zijn dat opdrachtgever de foto mag gebruiken voor een bepaald doeleinde. Dit geldt niet voor privé gebruik van een foto door de opdrachtgever. Essenza Fotografie is gerechtigd haar naam van een fotoproduct te (laten) verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming een foto zonder vermelding van de naam van Essenza Fotografie openbaar te maken of te verveelvoudigen. Bij niet nakoming van deze voorwaarden is punt 5.3 van toepassing.


5.6 | Het aanpassen van geleverde foto’s, inclusief het maken van een andere uitsnede, het maken van collages, kleuraanpassingen of andere bewerkingen, zijn niet toegestaan in verband met het auteursrecht.


5.7 | Het is voor de opdrachtgever toegestaan om geleverde foto’s te gebruiken op het internet, zoals bijvoorbeeld
Facebook, Instagram, Twitter en blogs. Voorwaarde is dat deze privé gebruikt worden en niet voor commerciële doeleinden. Hiervoor dient de opdrachtgever de lage resolutie foto’s met het logo van Essenza Fotografie te gebruiken. 


5.8 | Essenza Fotografie kan de gemaakte foto’s gebruiken in haar online en offline portfolio en op haar website, dan wel andere pagina’s op het internet ter promotie van Essenza Fotografie. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Bezwaar tegen online of offline gebruik van de foto’s dient door de opdrachtgever schriftelijk vooraf aangegeven te worden.


5.9 | Op de website van Essenza Fotografie zal na de fotoshoot of reportage in de meeste gevallen een blog gemaakt worden. Essenza Fotografie behoudt zich het recht voor om zelf te beoordelen welke fotoshoots of fotoreportages zij op haar website plaatst. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Bezwaar tegen online of offline gebruik van de foto’s dient door de opdrachtgever schriftelijk vooraf aangegeven te worden.


5.10 | Het maken van fotoproducten van de door Essenza Fotografie geleverde foto’s mag de opdrachtgever overal laten doen. Essenza Fotografie adviseert foto’s af te laten drukken bij een vaklab of fotograaf waar hoge kwaliteit afdrukken geleverd worden. Elders is de kwaliteit van de foto’s of bijvoorbeeld de kleuren niet overeen komen met de kwaliteit van de door Essenza Fotografie digitaal geleverde foto’s. Essenza Fotografie is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies of verschillen in bijvoorbeeld kleuren wanneer de opdrachtgever fotoafdrukken of fotoproducten laat maken ergens anders dan bij Essenza Fotografie. Essenza Fotografie kan voor de opdrachtgever goede kwaliteit afdrukken en fotoproducten laten maken.


5.11 | Omdat ieder beeldscherm anders is, is het mogelijk dat een foto er bij de opdrachtgever anders uit ziet dan op het beeldscherm van Essenza Fotografie of elders. Essenza Fotografie is hier niet verantwoordelijk voor. 


5.12 | Geselecteerde en aan de opdrachtgever geleverde foto’s worden door Essenza Fotografie minimaal 3 jaar bewaard. Mits er geen sprake is van onmacht zoals diefstal of brand. De opdrachtgever dient zelf te zorgen voor het maken van een back-up van de door Essenza Fotografie geleverde foto’s, bijvoorbeeld op een eigen computer of externe schijf. De opdrachtgever is hier vanaf het moment van aflevering van de foto’s zelf verantwoordelijk voor. Essenza Fotografie is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte bestanden. Tegen betaling kan de opdrachtgever een kopie opvragen van de door Essenza Fotografie in eerste instantie geleverde foto’s. Dit kan in ieder geval binnen 3 jaar en daarna op basis van beschikbaarheid.


5.13 | Indien er voor een opdracht, zoals bijvoorbeeld het retoucheren van een foto of het maken van een portret illustratie, door de opdrachtgever beeldmateriaal aangeleverd wordt, garandeert de opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de opdrachtgever mede ten behoeve van Essenza Fotografie ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels en/of richtlijnen. Essenza Fotografie is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever aangeleverde materialen.


5.14 | Essenza Fotografie is niet verantwoordelijk voor onderzoek en het beoordelen van door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en ideeën op wettelijke of kwaliteitsnormen en rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten. Aansprakelijkheid hiervan is voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.


5.15 | Bronbestanden van door Essenza Fotografie gemaakte werken blijven eigendom van Essenza Fotografie en zullen niet aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien dit om welke reden ook – altijd tegen betaling – wel aan de opdrachtgever wordt verstrekt of geleverd, heeft de opdrachtgever geen recht om deze bestanden te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.


5.16 | Voor het verzenden van foto’s en andere (foto)producten biedt Essenza Fotografie de opdrachtgever de keuze uit normaal of (tegen een meerprijs) verzekerd/aangetekend versturen van het pakketje. Het verzenden van foto’s en andere (foto) producten waarbij de opdrachtgever heeft gekozen voor het niet verzekerd/aangetekend verzenden is altijd op eigen risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan bij het niet verzekerd/aangetekend verzenden van foto’s en andere (foto)producten geen aanspraak maken op vergoeding of het kosteloos opnieuw verzenden van de foto’s of andere (foto)producten. Bij beschadiging of het verliezen van foto’s of (foto)producten die wel verzekerd/aangetekend zijn verstuurd, wordt dit door Essenza Fotografie voor de opdrachtgever opgelost.

6. Privacy & Persoonsgegevens


6.1 | Essenza Fotografie zal nooit persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres) van opdrachtgevers openbaar maken of doorgeven aan derden. Persoonlijke gegevens worden door Essenza Fotografie alleen gebruikt voor facturering en eventueel per post verzenden van foto producten.

7. Klachten en garantie


7.1 | Klachten inzake het geleverde werk dienen, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk of per e-mail aan Essenza Fotografie te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden door Essenza Fotografie. Bij gegronde klacht zal Essenza Fotografie deze binnen een redelijke termijn oplossen. Bij gebreke van een klacht binnen tien werkdagen na levering van de foto’s heeft de opdrachtgever het resultaat van de opdracht volledig aanvaard en heeft Essenza Fotografie geen plichten meer tot aanpassing van de opdracht.


7.2 | Na goedkeuring van een opdracht door de opdrachtgever, vervalt het recht op garantie met betrekking tot aanpassingen. De opdrachtgever heeft tien dagen na aflevering de tijd om eventuele klachten door te geven, na deze termijn heeft de opdrachtgever de opdracht automatisch goedgekeurd. Eventuele fouten en aanpassingen die na goedkeuring door de opdrachtgever alsnog doorgevoerd moeten worden komen voor rekening van de opdrachtgever.


7.3 | Voor trouwalbums, trouwkaarten en geboortekaarten geldt dat het ontwerp hiervan altijd digitaal aan de opdrachtgever aangeboden wordt ter controle. De opdrachtgever geeft aan Essenza Fotografie goedkeuring en toestemming om het trouwalbum, de trouwkaarten of geboortekaarten af te laten drukken. De opdrachtgever dient dit ontwerp altijd goed te controleren op ontwerp, plaatsing van eventuele foto’s en teksten. Na de goedkeuring op het digitale ontwerp is de opdrachtgever zelf aansprakelijk. Eventuele fouten en aanpassingen die na goedkeuring door de opdrachtgever alsnog doorgevoerd moeten worden komen voor rekening van de opdrachtgever.


7.4 | Wanneer er klachten zijn over het fotoalbum dient de opdrachtgever dit binnen 1 maand schriftelijk kenbaar te maken aan Essenza Fotografie. Essenza Fotografie zal dan overleggen met haar leverancier over een mogelijke oplossing. Essenza Fotografie zal iedere klacht apart behandelen en naar redelijkheid beoordelen of de fout bij de leverancier of bij de opdrachtgever ligt. De fotoalbums dienen door de opdrachtgever altijd met zorg te worden behandeld omdat dit een kwetsbaar product is. Er dient door de opdrachtgever gelet te worden op de volgende punten:


 • Het fotoalbum dient bewaard te worden in een kamer met een constante temperatuur.
 • Het fotoalbum dient niet op de grond of bij een openstaande deur of raam bewaard of bekeken te worden
  vanwege tocht en vochtigheid. Het fotoalbum kan niet tegen water, glazen drinken dienen ook niet in de buurt van het fotoalbum te worden neergezet.
 • Het fotoalbum dient niet op een koude, warme of vochtige plek te worden bewaard.
 • Wanneer het fotoalbum in de winter op een koude plaats heeft gelegen dient het album langzaam weer
  opgewarmd te worden door het album bijvoorbeeld eerst in de hal en daarna in de kamer te leggen.
 • Het fotoalbum dient plat liggend bewaard te worden vanwege de druk op de rug van het fotoalbum.

Wanneer het album door toedoen van de opdrachtgever beschadigd is zullen de kosten van reparatie van het fotoalbum door de opdrachtgever worden betaald.


7.5 | Opdrachtgever zal een vermoeden van inhoudelijke onjuistheden in een factuur van Essenza Fotografie binnen vijf werk dagen schriftelijk bekend maken. Opdrachtgever en Essenza Fotografie treden dan in overleg.


7.6 | Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Essenza Fotografie beslissend.


7.7 | Klachten met betrekking tot de facturen van Essenza Fotografie schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.


7.8 | Producten zoals fotoshoots, fotoreportages, het retoucheren van foto’s, portretillustraties, fotoalbums en fotoproducten worden naar wens van de opdrachtgever gemaakt. Hierdoor is het niet mogelijk geleverde producten te retourneren aan Essenza Fotografie en bestaat hier geen garantie op.

8. Cadeaubonnen


8.1 | Een cadeaubon is uitsluitend in te wisselen op een fotoshoot of fotoreportage en eventuele fotoafdrukken zoals aangegeven op de bon. Hierop is te zien welke soort fotoshoot en inhoud (aantal foto’s en eventuele extra’s zoals afdrukken) jullie zullen ontvangen bij inlevering van de cadeaubon. De aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW.


8.2 | Indien de waarde van een fotoshoot of fotoreportage hoger ligt dan de waarde van de cadeaubon, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. De gehele waarde van de cadeaubon dient in één bestelling gebruikt te worden. Een eventueel resterend bedrag geeft geen recht op teruggave van dit bedrag. De cadeaubon is niet tegen contant geld inwisselbaar. De cadeaubon kan niet als een eventuele aanbetaling worden gebruikt.


8.3 | Je dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren en in te leveren voor aanvang van de fotoshoot. In geval van diefstal of verlies, vindt geen restitutie plaats. Denk eraan om bij het boeken van de fotoshoot al te vermelden dat je een cadeaubon voor een fotoshoot wilt gebruiken.


8.4 | De cadeaubon dient persoonlijk bij Essenza Fotografie ingeleverd te worden bij aanvang van de fotoshoot.


8.5 | De soort fotoshoot, het gekozen fotopakket en de vervaldatum van de bon vind je op de cadeaubon. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden ingewisseld. Ook niet voor een verminderde waarde. De cadeaubon heeft een geldigheid van twaalf maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon.


8.6 | Iedere cadeaubon heeft een eigen bonnummer. Dit unieke nummer wordt slechts eenmaal verstrekt.


8.7 | Het aanpassen van de waarde, afgiftedatum en/of volgnummer maakt de cadeaubon ongeldig.


8.8 | Cadeaubonnen kunnen niet voor reeds geboekte fotoshoots ingeleverd worden.


8.9 | Cadeaubonnen zijn in samenhang met andere acties te gebruiken.

9. Levering


9.1 | Door Essenza Fotografie opgegeven termijnen voor levering van fotoproducten gelden uitsluitend als indicatieve termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de termijnen ontslaat de opdrachtgever niet van diens verplichtingen jegens Essenza Fotografie.


9.2 | In het geval van overschrijding van de levertijd van fotoproducten zal Essenza Fotografie de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.


9.3 | Wanneer er geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Essenza Fotografie vastgesteld. Indien opdrachtgever en Essenza Fotografie overeenkomen dat de in eerste instantie afgesproken levertijd wordt vervroegd, heeft Essenza Fotografie het recht de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding met tenminste vijftig procent te verhogen.

10. Aansprakelijkheid


10.1 | Essenza Fotografie is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van de opdrachtgever en/of van door namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot de volgende gevallen:


 • Het niet of niet tijdig aanleveren van materiaal of juiste gegevens en het voorzien van informatie of ideeën van de opdrachtgever aan Essenza Fotografie waar de opdracht op gebaseerd wordt;
 • Rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten in aangeleverd materiaal;
 • Tekortkomingen in ontwerpen die voor de voltooiing van de opdracht door de opdrachtgever zijn goedgekeurd of waarvan de opdrachtgever heeft nagelaten deze (desgevraagd) voor de voltooiing van de opdracht goed te keuren;
 • Het vervoer van werken en/of goederen;
 • Tekortkomingen ten aanzien van (betalings)verplichtingen, waaronder mede begrepen het niet tijdig en/of niet
  volledig voldoen van de aan derden verschuldigde bedragen.

10.2 | Essenza Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Indien Essenza Fotografie ter zake is verzekerd, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van Essenza Fotografie komen te vervallen na het verstrijken van een periode van zes maanden na beëindiging van de werkzaamheden respectievelijk voltooiing van de opdracht.


10.3 | Werken worden voor productie, verveelvoudiging of openbaarmaking ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven voor productie, verveelvoudiging of openbaarmaking, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren of te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, is Essenza Fotografie niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het ontwerp, afbeeldingen, tekst, fotomateriaal en gegevens die in de door de opdrachtgever goedgekeurde versie ook zaten. Eventuele schade, bijvoorbeeld de drukkosten voor het opnieuw laten afdrukken, komen in dat geval voor kosten van de opdrachtgever.


10.4 | Essenza Fotografie is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van ingeschakelde derden of voor overschrijding van prijsopgaven van derden. De opdrachtgever zal Essenza Fotografie of door Essenza Fotografie ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.


10.5 | Deelname aan een fotoshoot of fotoreportage van Essenza Fotografie is op eigen risico van de opdrachtgever. Essenza Fotografie is niet aansprakelijk voor eventueel (vermeende) geleden schade opgelopen tijdens de fotoshoot of op de (terug)weg hier naar toe/vandaan. Hieronder valt: letsel schade, andere schade van de opdrachtgever zelf, kind(eren), dier(en) en/of verlies, schade of diefstal van andere persoonlijke bezittingen van de opdrachtgever zelf of anderen in de breedste zin van het woord, tijdens de fotoshoot of op de (terug)weg daar naar toe/vandaan. Deze schade is op geen enkele wijze te verhalen op Essenza Fotografie.


10.6 | De opdrachtgever blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag en acties (en de gevolgen daarvan) van zichzelf, eventuele kind(eren) en/of dier(en) die mee zijn tijdens de fotoshoot of fotoreportage. Indien daardoor schade ontstaat zal deze op de opdrachtgever worden verhaald.


10.7 | De opdrachtgever dient zelf aan te geven of door Essenza Fotografie voorgestelde houdingen in zijn/haar situatie mogelijk en veilig zijn. En de opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor veilige kleding, omgeving (indien de fotoshoot of fotoreportage bij de opdrachtgever thuis plaats vindt) en/of omstandigheden tijdens de fotoshoot of fotoreportage.


10.8 | Essenza Fotografie doet haar uiterste best om alle belangrijke momenten tijdens fotoshoots en fotoreportages vast te leggen. Desondanks kan er geen garantie worden gegeven dat specifieke momenten, zoals het fotograferen van alle (dag/avond)gasten bij een bruiloft, of bijvoorbeeld specifieke momenten tijdens een geboortereportage vastgelegd kunnen worden. Dit is afhankelijk van het verloop van de momenten en van de standpunten/posities waar Essenza Fotografie op dat moment mag staan om te fotograferen.


10.9 | Essenza Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele schoonmaakkosten na gebruik van een door de opdrachtgever meegebracht attribuut naar de fotoshoot of fotoreportage. Ook is Essenza Fotografie niet aansprakelijk voor (parkeer) boetes tijdens een fotoshoot of fotoreportage, of op weg naar/van de fotoshoot of fotoreportage. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het veilig en op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren en de regels in acht te houden die op bepaalde locaties kunnen gelden.

11. Toepasselijk recht


11.1 | Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


11.2 | Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel samenhangen met, onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Essenza Fotografie gevestigd is.